สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
Nongchang District Public Health Office

link News

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขสู่การปฏิบัติวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมหาชนก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขสู่การปฏิบัติจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับผู้บริหารระดับจังหวัด ได้แก่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 6 ท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสุขภาพจังหวัดอุทัยธานีให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้


link News link News