อุทัยธานี พัฒนาผู้ผลิตอาหารแปรรูป

สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการแม่ข่ายที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สสจ.อุทัยธานี มี นพ.สุชิน คันศร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีให้เกียรติเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ให้ได้มาตรฐาน Primary GMP มีการจัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานที่ผลิต และการบริหารจัดการต้นทุนและการตลาด ให้กับเจ้าหน้าที่ Primary GMP team ระดับจังหวัดและอำเภอ เครือข่าย และผู้ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปฯในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี