สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยคต
Huaikhot District Public Health Office

เกี่ยวกับหน่วยงาน / ข้อมูลพื้นฐาน / หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง Authority